Het bestuur stelde uit haar midden een visiecommissie samen met de opdracht een nieuwe koers aan te geven naar een werkzame parochie. Nadat een ruwe visie was vastgesteld, werd deze uitgewerkt in een brede parochiële werkgroep ondersteund door dekenale opbouwwerkers.
 
Toen het bestuur de eerste plannen rijp genoeg achtte, werden deze ter advisering aan de achterban voorgelegd. Dit gebeurde tijdens een eerste z.g. “Bruggendag” met als dagvoorzitters de twee dekenale opbouwwerkers. Daar werd met leden van de Wijkparochieraden, de Parochiële Pastoraatgroep en het Parochiebestuur overlegd en gediscussieerd over een nieuwe werkwijze en de daarbij passende nieuwe parochiestructuur. Er volgden meer van zulke bijeenkomsten, waarbij de parochiestructuur steeds meer de gewenste vorm kreeg.

Dwars door deze ontwikkeling heen liep voor het bestuur ook de opdracht van de bisschop te kiezen voor het afstoten van locaties.
In die periode werd de Jozef kerk gesloten. Na enkele verhuizingen vond een deel van de kerkgangers van de Jozefkerk een nieuw onderkomen in de Regina Caeli. Ook dat bracht meer samenwerking tot stand. Inmiddels is ook de O.L. Vrouw van Goede Raadkerk gesloten.

Het parochiebestuur werkt sinds 1 januari 2008 volgens de nieuwe structuur. Alle secretariaatswerkzaamheden zijn samengevoegd onder één professioneel secretariaat met één hoofdarchief. Gelijkvormige locatiecommissies hebben op de verschillende kerklocaties het uitvoerende deel van de werkzaamheden van de Wijkparochieraden(WPR) overgenomen.

De beleidsmatige taken van de wijkparochieraden zijn ondergebracht bij het Parochiebestuur en de Pastorale Stuurgroep. Eén penningmeester fungeert voor alle parochies i.p.v. op iedere locatie een eigen penningmeester. De twee kerkhoven in de parochie zijn beheersmatig samengevoegd, vallen samen onder één nieuw kerkhofreglement en hebben één beheerder. Er zijn twee modern uitgeruste kopieercentra ingericht voor de gehele parochie. Maar ook is het bezorgen van het parochieblad in de gehele parochie efficiënt samengevoegd.

De verschillende liturgische beraden zijn samengevoegd, er is één roostercommissie die alle vieringen plant en coördineert voor de gehele parochie, er is één aanspreekpunt voor alle begrafenisondernemers in Beverwijk en één in Wijk aan Zee, om een aantal voorbeelden te noemen. De vrijwilligers van verschillende locaties hebben elkaar inmiddels goed leren kennen en werken steeds meer samen.